Server-Tips — 25 January 2010
รูปแบบหลัก กับการ Backup Site

ปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการกู้ข้อมูล เมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉิน ในสถานที่ทำงานหลักของเรา ไม่ว่าจะเกิดจากไฟดับระยะเวลานาน ไฟไหม้ ตึกถล่ม หรือ อะไรก็แล้วแต่ จะต้องอาศัย backup เพราะมันจะเป็นสถานที่ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เหมือน Data center ใหม่ของวิธีการ Backup นั้นจะมีอยู่ดังนี้

  • Cold Backup
  • Warm Backup
  • Hot Backup

จากชื่อหลายท่านอาจจะคิดว่า มีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในความจริงหาเป็นเช่นนั้น ไม่ เพราะมันหมายถึงความยากง่าย ในการที่จะเริ่มดำเนินการที่จะให้เรากลับมาทำงานได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการฉุกเฉิน
สำหรับแบบแรก คือ Cold backup นั้นหมายถึงการเตรียมพื้นที่ดำเนินการ ในที่ใดที่หนงึ่ ซงึ่ หมายถึงจะให้สถานที่แบบนี้ เริ่มดำเนินการทำงานได้นัน้ จะต้องมีการย้ายอุปกรณ์เข้าไป แน่นอนว่า มันจะต้องกินเวลาพอสมควร ก่อนที่ระบบจะเริ่มดำเนินการได้เหมือนเดิม สำหรับ Cold backup นัน้ จะมีราคาดำเนินการถูกที่สุด
แบบที่ 2 คือ Warm backup นั้น หมายถึงสถานที่ที่มีฮาร์ดแวร์พร้อมอยู่แล้ว ในกรณีที่จะทำให้ระบบกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนัน้ ท่านจะต้องอาศัย backup ที่อาจจะอยู่ที่ใดที่ใดที่ท่านเก็บไว้ (off‐site) เพื่อนำมากู้ข้อมูลคืน หลังจากนั้น ท่านก็จะกลับมาทำงานได้เป็นปกติ
สำหรับแบบสุดท้ายคือ Hot backup คือสถานที่ที่มีข้อมูลปัจจุบันของท่านอยู่แล้ว พร้อมฮาร์ดแวร์ เพื่อดำเนินการ และปกติเพียงเวลาไม่กี่ชม. ท่านก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้อีก หากสถานที่ทำงานเกิดความเสียหาย สำหรับ backup แบบนีนั้บว่าเป็นแบบที่แพงที่สุด

Related Articles

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.